d 产品浏览 - 怡耀科学仪器(上海)有限公司
 
按品牌浏览
Teleopto
Sable Promethion
DMT
Ugo Basile
iWorx
Scisense
Optronix
eDAQ
ImpediMed
Triton
Indus
产品信息

小鼠摄食与活动分析仪-47553

这是一个为小鼠设计的笼子(体积为1L)。这些笼子包含精确的摄食和饮水计量,同时一个封闭系统笼便于耗氧量和二氧化碳代谢的研究。旁边的端口可装配附件,便于气体样品的进出。笼子尺寸满足国际动物实验管理小组的规定。红外活动监测器可选。

小鼠摄食与活动分析仪-47553
   

  特征与优点 产品规格 其他信息  

特征                           优点

食物和水消耗和活动监测的转键           不需要进一步整合

两对红外监测器(可选)                        监测运动和摄食

食物漏洞设计精妙,减少食物溢出        食物计量精确


相关产品